Ministerie zet belangen van het kind in de spotlights

Ministerie zet belangen van het kind in de spotlights

Kinderen die jonger zijn dan dertien, mogen in Nederland niet werken. De overheid maakt een uitzondering voor kinderen die willen meedoen in een culturele productie, zoals een musical, televisieserie of speelfilm. Daar is de ‘Beleidsregel inzake Ontheffing Verbod van Kinderarbeid’ voor bedoeld. Omdat deze beleidsregel werd vernieuwd, schreef het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanbesteding uit om vorm en inhoud te geven aan de communicatie over de regelgeving. De keuze viel op BOOM Communicatie.

“De door BOOM Communicatie gemaakte vertaling van de regels naar toegankelijke communicatie, was heel bruikbaar. Door duidelijkheid op inhoud, toon en medium wordt de spontane naleving verhoogd”

Marian van Zadelhoff  (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

De beleidsregel maakt het voor kinderen mogelijk om deel te nemen aan het (professionele) culturele en artistieke leven. De veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het kind staan daarbij altijd voorop. Er moet tijdens het oefenen en optreden dus goed gelet worden op de werkomstandigheden, de begeleiding en de juiste balans tussen het werk, privé en school. Pas als een producent kan aantonen dat het met die eisen goed zit, kan de Inspectie SZW een ontheffing geven om het kind mee te laten doen aan een productie. Dat kan een film, televisieoptreden, concert of musical zijn, maar bijvoorbeeld ook een professionele modeshow of fotoshoot.

Gesegmenteerde aanpak

In formele bewoordingen geeft de beleidsregel aan onder welke voorwaarden er een ontheffing kan komen en hoeveel en hoe vaak er dan mag worden opgetreden. Aan BOOM Communicatie de taak om deze informatie op een zorgvuldige, begrijpelijke én effectieve manier beschikbaar te stellen aan het publiek. Gekozen werd voor een gesegmenteerde aanpak, omdat iedere doelgroep vanuit zijn eigen perspectief bij het onderwerp betrokken is. De kinderen en hun ouders bijvoorbeeld, moeten geïnformeerd worden over de wereld waarin zij stappen; waar kunnen zij tijdens de productie allemaal op rekenen en wat wordt er van henzelf verwacht? En waarom worden er grenzen gesteld aan het aantal optredens? De makers van films, series en musicals moeten vooral gewezen worden op de cruciale zaken die nodig zijn voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het kind. En de mensen die het kind op de set of tijdens de voorstellingen begeleiden, moeten weet hebben van de regels over de werk- en rusttijden en moeten oog hebben voor wat het kind wel of juist niet aankan.

Afgestemde content

Vanuit deze verschillende informatiebehoeften ontwikkelde BOOM Communicatie afgestemde content voor producenten, begeleiders, de kinderen zelf en hun ouders of verzorgers. In de vorm van teksten, infographics, een brochure en een animatievideo, worden de doelgroepen gewezen op hun rol. Die content wordt aangeboden op het Arboportaal; het webplatform van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met informatie over gezond en veilig werken. Daar is ook een toolbox beschikbaar met tekstfragmenten en visuals, die producenten kunnen gebruiken voor hun eigen informatievoorziening over dit onderwerp naar kinderen en hun ouders. Vanzelfsprekend is er bij het samenstellen en plaatsen van alle content op het Arboportaal rekening gehouden met de strikte eisen die de webrichtlijnen van de Rijksoverheid hieraan stellen.

Benutten kennis en ervaring

Om goed zicht te verkrijgen op de aandachtspunten die voor de verschillende doelgroepen relevant zijn, was BOOM Communicatie aanwezig bij de consultaties die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met doelgroepen hield. In deze consultaties vroeg het ministerie aan producenten, kindbegeleiders en ouders feedback op de conceptversie van de vernieuwde regelgeving. De consultaties brachten specifieke vraagpunten van doelgroepen naar boven, waarop de informatievoorziening vervolgens is afgestemd. Ook enkele gesprekken met medewerkers van de Inspectie SZW leverden aandachtspunten op voor de inhoud van de informatievoorziening.

Anna Bloemen

Omdat zij in direct contact staan met producten bij  het verlenen van ontheffingen en toezien op het naleven hiervan, is er bij hen waardevolle kennis aanwezig over praktische zaken. Bijvoorbeeld over aspecten van de regelgeving waarover voortdurend vragen binnenkomen. Door bij het ontwikkelen van de nieuwe content rekening te houden met deze behoeften, zijn in tekst en beeld de juiste accenten gelegd. Hierdoor is de overgang naar de vernieuwde regelgeving soepel en vrijwel geruisloos verlopen.