Full service creatie voor Driestar Educatief

Full service creatie voor Driestar Educatief

Full service communicatiediensten en -producten. Zo is de diversiteit aan werkzaamheden voor Driestar Educatief het best te omschrijven. Continu worden er voor dit kenniscentrum communicatiemiddelen gecreëerd die in doelstelling, vorm en inhoud sterk uiteenlopen. Van stijlvolle koersnota tot wervende online banners en van creatieve mailings tot aansprekend lesmateriaal, om maar enkele voorbeelden te noemen. De brede range aan diensten en producten doet een beroep op BOOM Communicatie als snel schakelende, meedenkende en voortdurend vernieuwende samenwerkingspartner.

Omslagmap Driestar educatief

“Mooi dat hun medewerkers direct aanvoelen welke vorm passend is bij onze organisatie"

Cora Mallegrom (Driestar Educatief)

Twaalf jaar geleden ontstond Driestar Educatief als nieuwe organisatie voor het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs in Nederland. Tegenwoordig kent Driestar Educatief een breed pakket aan diensten en producten die gericht zijn op het inspireren, vormen en ondersteunen van (aankomende) leraren, schoolleiders en opvoeders. Dat deed zij vanuit vier entiteiten, wat een aantal vraagstukken opleverde voor de marketing en communicatie. Er was behoefte aan een duidelijke lijn in de marketing- en communicatiestrategie en de daaruit voortkomende communicatiemiddelen. En aan ondersteuning bij de vele communicatiemomenten en de realisatie van middelen die daarvoor nodig zijn.

Inrichten merkenarchitectuur

Driestar Educatief is een kenniscentrum voor christelijk onderwijs en advisering. Op de hogeschool worden jongeren opgeleid tot leraar en pedagoog, de dienst onderwijsadvies adviseert en ondersteunt leraren in het primair en voortgezet onderwijs en de afdeling managementadvies richt zich op het leiding geven binnen scholen. De wijze waarop alle diensten werden uitgedragen, zorgde zowel binnen de eigen organisatie als bij de verschillende doelgroepen voor enige onduidelijkheid omdat activiteiten soms overlapten of juist compleet verschilden. Verder werd de samenhang tussen de merken hogeschool, onderwijsadvies en managementadvies enerzijds en de moederorganisatie Driestar Educatief anderzijds onvoldoende benut. BOOM Communicatie adviseerde een semi-monolitische merkenarchitectuur met de ‘moederorganisatie' Driestar Educatief en enkele ‘dochters' die daar duidelijk aan verbonden zijn. In de visual branding leidde dat tot enkele subtiele aanpassingen van het bestaande logo van Driestar Educatief, waarmee alle geledingen van de organisatie voortaan communiceren. Zij doen dit vanuit de moederorganisatie zelf, of vanuit één van de ‘dochtermerken': Driestar Hogeschool, Driestar Onderwijsadvies en Driestar Managementadvies. Altijd komt het logo van Driestar Educatief nu in de communicatie-uitingen naar voren; hetzij als hoofdafzender, hetzij als toevoeging in het dochtermerk. Het communicatieve effect van de vernieuwde merkenarchitectuur is groot. Ieder onderdeel levert nu een bijdrage aan de gewenste duidelijkheid, waar de namen en logo's in het verleden juist voor verwarring konden zorgen.

Naast de logo's, is ook de promotionele huisstijl aangepakt. De nieuwe, eigentijdse stijl biedt Driestar educatief ruimere mogelijkheden om zich in de volle breedte te etaleren richting de vele doelgroepen. Door toepassing van vaste elementen, een herkenbare typografie en een afgestemd kleurgebruik per merk, is binnen deze zeer flexibel toepasbare stijl toch eenheid te verkrijgen. De herkenbaarheid als zijnde een ‘Driestar-product' is daardoor in elke communicatievorm gewaarborgd. Inmiddels zijn de vele communicatiemiddelen van de moederorganisatie en de dochtermerken doorontwikkeld vanuit de nieuwe architectuur, de bijbehorende stijl en de nieuwe strategie. Ook het webplatform is compleet herzien: www.driestar-educatief.nl

Map Hogeschool

Map Onderwijsadvies

Map Managementadvies

Brede range diensten en producten

Voor Driestar Educatief en haar dochtermerken levert BOOM Communicatie nu een continue range aan communicatiediensten en -producten die dagelijks een beroep doen op de aanwezige kennis, ervaring en creativiteit van BOOM. Een greep uit de werkzaamheden: marketing- en communicatieadvies, de periodieke realisatie van het personeelsblad ‘Drieluik’, nieuwsbrieven gericht op kerkenraden, contentontwikkeling in de vorm van infographics, pictogrammen en teksten, het visualiseren van beleidsplannen, het ontwikkelen van online en offline campagnematerialen voor de hogeschool, het creëren van voorlichtings- en informatiemateriaal voor (potentiële) studenten, het maken van advertenties in allerlei soorten en maten, het vervaardigen van presentatiemateriaal voor voorlichtingen en beursdeelnames en het ontwikkelen van creatieve mailing-acties voor de promotie van diensten aan scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

Driestar Educatief Rollups LVO Campagne

Het geeft aan dat de doelgroepen en doelen van de communicatie enorm kunnen verschillen. Zo richt Driestar Hogeschool zich met wervingscampagnes op potentiële studenten en met voorlichtings- en lesmateriaal op de jongeren en volwassenen die op dit moment een studie volgen. Driestar onderwijsadvies en Driestar managementadvies treden in contact met docenten, begeleiders, managers en bestuurder in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Soms alleen gericht op scholen met een reformatorische grondslag, maar vaak ook op andere scholen; christelijk of openbaar. In woord en beeld zijn hiervoor heel verschillende benaderingen nodig. En ook hierbij zijn de communicatiedoelen divers: werving voor symposia, promotie van lesmethodes, verkoop van adviestrajecten, of informatievoorziening over relevante ontwikkelingen en thema’s.

Raamovereenkomst

Om adequaat invulling te geven aan de vragen die Driestar Educatief bij BOOM Communicatie neerlegt, is een raamovereenkomst aangegaan. Vanuit deze vaststaande afspraken over de aanpak en de tarieven, kan er meteen geschakeld worden. Driestar is uiterst tevreden over de samenwerking. “Het persoonlijk contact met de mensen van BOOM Communicatie waarderen we zeer. Fijn hoe snel en adequaat er altijd gereageerd wordt! En mooi dat hun medewerkers direct aanvoelen welke vorm passend is bij onze organisatie”, zegt Cora Mallegrom van Driestar Educatief.

Driestar in 2020